ANIVERSARIO PRESIDENTE DA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE (RDTL) BA DALA NEEN NULU RESIN NEEN (66)

Dili, 7 Setembro 2020

Ami husi Companhia metrolink hakarak hato’o sentido alégria hodi hato’o Parabens, Parabens, Parabens ba Aman nasaun Timor Leste nian nebee ohin dia 7 Setembro 2020 hanesan loron espesial ba ita nia Na’i Prezidente da Repúblika Demokratika Timor-Leste Dr. Francisco Guterres ” Lú Olo” hodi kompleta ba tinan-66 Anos.
Saudavel Nafatin…….
Susesu Nafatin…
Forsa Nafatin…
Sai lideransa nebee hadomi na’in ba Nasaun Joven Timor Leste ida nee

Congratulation..
7 Setembro 1954
7 Setembro 2020

Leave a Reply